اهداف فرهنگی  

 اهداف فرهنگی

  1. پرورش اندیشه انتظار با الگوپذیری از فرهنگ عاشورا.
  2.  ایجاد حس مسئولیت در جهت گسترش اعتلا و حضور آگاهانه در عرصه های مختلف .
  3. شناخت پرورش و هدایت ذوق و استعداد های مختلف هنری در جهت تبلیغ حکیمانه دین .
  4. شناخت و ترویج فرهنگ و آداب و سنن و مطلوب جامعه اسلامی .
  5. توانایی کشف ومقابله با رسوم منحط و خرافاتی.