اهداف اجتماعی  

اهداف اجتماعی

  1. پرورش روحیه تعاون و تعامل اجتماعی بر اساس اصل کرامت انسانی .
  2. پرورش روحیه غیرت دینی بمنظور حفظ و ترویج شعائر الهی و عدالت اجتماعی .
  3. پرورش روحیه مسئولیت پذیری و امر به معروف و نهی از بعنوان وظیفه دینی .
  4. تقویت روحیه صبر و تحمل و ایثار در روابط اجتماعی .
  5. اهتمام بر حفظ و تقیت روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی .
  6. پرورش روحیه نظم و التزام به قانون در رئابط فردی و اجتماعی .