اهداف کلی  

اهداف کلی

با عنایت به اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و اهداف دوره متوسطه مصوب  شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان اسناد بالا دستی اهداف رشته علوم ومعارف اسلامی به  شرح ذیل بیانمی گردد.
کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی است . برای نیل به این منظور  رشته علوم ومعارف اسلامی با هدف سازی تربیت افراد اسلام شناس  و آگاه به مسائل و مقتضیات زمان تاسیس گردید که دستیابی به آن در گرو تحقق اهداف اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و.. می باشد.