اعضای اصلی انجمن اولیاء ومربیان  
1 - سید محمد طباطبایی
2 - سلطانعلی سرحدی
3 - یوسف سیاسر
4 - سید حمید حیدری
5 - محمد میرشکار
6 - غلامرضا خدری
7 - سرکار خانم یوسفی