اطلاعیه ها  
آموزش دریافت کارنامه و موارد انضباطی
آموزش تصویری دریافت کارنامه و موارد انضباطی از سایت دبیرستان