اعضاء شورای دانش آموزی  
1 - مهدی اربابی ................. رئیس شورا
2 - احسان سرحدی............. جانشین شورا
3 - محمد سرگزی ............... منشی 
4 - سجاد بروشکی ............. عضو
5 - یاسین بختیاری .............. عضو