تعریف رشته علوم و معارف اسلامی  

تعریف:

رشته علوم و معارف اسلامي يكي ازچهار رشته مصوب شاخه نظري دوره متوسطة آموزش و پرورش محسوب مي گردد. رشته علوم و معارف اسلامی از رشته های شاخه نظری در دوره متوسطه که علاوه بر آموزش های عمومی این شاخه به تعلیم آموزه های دینی و تربیت جوانان علاقه مند می پردازد تا زمینه ساز ادامه تحصیل ایشان در رشته های حوزوی و دانشگاهی و فعالیتهای فرهنگی باشد.