محتوای آموزشی رشته  

محتوای آموزشی رشته علوم ومعارف اسلامی

برنامه های آموزشی رشته علوم و معارف اسلامی که به تصویب دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی رسیده عبارت است از :

جدول و منابع دروس سال اول

ردیف

عنوان درسی

کد

واحد

ساعت رسمی

ساعت پیشنهادی

منابع دروس پرورشی

الف )آموزش احکام تالیف آقای فلاح زاده

درس 1 تا پایان درس 22

ب) کتا ب اخلاق 1 (درسنامه اخلاق برای طلاب پایه اول) محمود اکبری ، فصل های اول و دوم

منابع دروس مهارتی وتکمیلی :

الف) مبادی العربیه تصحیح حمید محمدی جلد 1 قسمت صرف.(بهبودجه بندی 13/7 /87

آموزش و پرورش مراجعه شود)

تذکر : لازم است کتاب مورد نظر با متن عربی در اختیار دانش آموز قرار گیرد و استفاده از ترجمه مبادی العربیه جایز نمی باشد .

1

دین و زندگی

54.1

4

4

5

2

زبان فارسی 1

54.2

2

2

2

3

ادبیات فارسی

54.3

2

2

2

4

عربی 1

54.4

2

2

2

5

زبان خارجه 1

54.5

3

3

4

6

فیزیک 1 و آزمایشگاه

54.6

5/2

1+2

3

7

شیمی 1 وآزمایشگاه

54.7

5/2

1+2

3

8

ریاضی 1

54.8

4

4

5

9

مطالعات اجتماعی

54.9

3

3

3

10

علوم زیستی و بهداشت

54.10

2

2

2

11

تربیت بدنی 1

54.11

1

2

2

12

دروس پرورشی

 (اخلاق و احکام)

56.9

1

2

3

عربی تکمیلی

5634

1

2

2

مباحثه عربی

5648

1

2

2

جمع

----

31

36

42

جدول و منابع دروس سال دوم

ردیف

عنوان درسی

کد

واحد

ساعت رسمی

ساعت پیشنهادی

منابع دروس  اختصاصی

الف )اصول عقاید 1  :  دین وزندگی 2

ب) عربی2

ج) تاریخ اسلام 1

د) تفسیر و علوم قرآنی

ه) آشنایی با مفردات قرآن

و)

 

1

اصول عقاید1

5536

3

3

4

2

زبان فارسی 2

5436

2

3

2

3

ادبیات فارسی 2

5437

2

2

2

4

عربی 2

5438

4

5

6

5

زبان خارجه 2

5440

2

2

2

6

تاریخ اسلام 1

5540

2

2

2

7

احکام

5542

1

1

2

8

تفسیر و علوم قرآنی 1

5543

2

2

2

9

آشنایی با مفردات قرآن

5545

1

2

2

10

قرائت و تجوید قرآن

5546

1

2

2

11

جغرافیا 1

5452

3

4

4

12

جامعه شناسی 1

5448

2

2

2

13

آمار و مدل سازی

5447

2

2

2

14

تربیت بدنی 2

5453

1

2

2

15

اخلاق 1

5547

1

1

2

16

آمادگی دفاعی

5461

2

2

2

17

اقتصاد

---

---

---

1

18

تاریخ ادبیات 1

---

---

---

2

جمع

----

31

37

44

جدول و منابع دروس سال سوم

ردیف

عنوان درسی

کد

واحد

ساعت رسمی

ساعت پیشنهادی

منابع دروس  اختصاصی

الف )اصول عقاید2   : دین و زندگی 3

ب)عربی3 :کتاب عربی3 علوم انسانی+هدایا (چاپ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم )

ج)تاریخ اسلام

 د)تفسیر و علوم قرآنی

ه) اخلاق 2

 و) فن سخنوری

1

اصول عقاید2

5537

3

3

4

2

زبان فارسی تخصصی

5494

2

3

3

3

ادبیات فارسی تخصصی

5495

2

2

2

4

عربی 3 ویژه رشته معارف

5539

5

6

6

5

زبان خارجه 3

5500

2

2

2

6

تاریخ اسلام 2

5541

2

2

2

7

ریاضی ویژه علوم و معارف

5511

2

2

2

8

تفسیر و علوم قرآنی 2

5544

2

2

2

9

تاریخ ایران و جهان

5450

4

4

4

10

فلسفه و منطق

5525

3

3

3

11

روانشناسی

5520

2

2

2

12

جامعه شناسی 2

5519

2

2

2

13

اخلاق 2

5548

1

1

1

14

فن سخنوری

5549

1

2

2

15

تربیت بدنی 3

5526

1

2

2

16

آرایه های ادبی

---

---

---

2

17

جغرافیا2

---

---

---

2

18

تاریخ ادبیات 2

---

---

---

1

جمع

----

34

38

44